آخرین اخبار مدارس


20 فروردیندبستان پسرانه

22 بهمندبستان پسرانه

17 بهمندبستان پسرانه

15 بهمندبستان دخترانه

13 بهمندبستان پسرانه

10 بهمندبستان پسرانه

09 بهمندبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

محمد عزیزی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

پارسا لطفی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: اول

دبستان پسرانه

مانی لطفی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان دخترانه

هلیا آژند

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه

پارسا لطفی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد دانیال قادری

مسابقه: حفظ جز سی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمدعبداللهی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه

مظهر قادری

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه

پارسا لطفی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: اول

دبستان پسرانه

نیما ویسی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد صادقی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه

زانیار عباسی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

راژان رحماني

1387/06/23

دبستان دخترانه

شايلين شفيعي

1392/06/29

دبستان پسرانه

مظهر قادري

1386/06/30